Regulamin

Sklep internetowy DREAM BIG, zwany w dalszej części przedmiotowego Regulaminu „Sklepem” działający pod adresem Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej. Oferta Sklepu dostępna jest pod adresem www.dreambig.pl.

Sklep internetowy prowadzony jest przez: DREAM BIG MAGDALENA STĘPKOWSKA PAULINA NOSARZEWSKA SPÓŁKA CYWILNA ul. Krakowiaków 16 02-255 Warszawa NIP:9512484796, REGON: 383399614

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie, należy rozumieć odpowiednio:

Sprzedający – DREAM BIG Magdalena Stępkowska Paulina Nosarzewska S.C., ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa NIP: 9512484796, Regon: 383399614, zwany w dalszej części Regulaminu również DREAM BIG;

Klient to:

a) osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego,

b) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Towarów poprzez złożenie zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) kc.

Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy o nazwie własnej DREAM BIG dostępny pod adresem www.dreambig.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

Strony – Sprzedający i Klient.

Towary – używane rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.

Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient, może dokonać zakupu Towarów.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego DREAM BIG Magdalena Stępkowska Paulina Nosarzewska S.C..

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające w sposób jednoznaczny rodzaj oraz ilość Towarów, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

I. Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy DREAM BIG prowadzony jest przez Sprzedającego. Przedmiotowy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego DREAM BIG, dostępnego pod adresem internetowym www.dreambig.pl W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu odnoszące się do Towarów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu IV ust. 5 Regulaminu.

Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów. Oprócz ceny Sklep Internetowy szczegółowo wskaże inne koszty zawartej umowy, w tym koszty dostawy do Klienta zamówionego towaru i ewentualne prowizje, jakie są pobierane przez osoby trzecie w związku z wybraną przez Klienta formą płatności.

Sprzedający nie jest producentem Towarów i nie prowadzi w Sklepie sprzedaży hurtowej, a opis stanu Towaru jest za każdym razem wskazany w informacji o Towarze. W komisie sprzedawane są artykuły nowe oraz używane. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest dokonanie Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji, założenie profilu i podanie w nim między innymi dokładnych danych adresowych przez Klienta, wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego DREAM BIG, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Informacje o Towarach zostały ustalone na podstawie oświadczeń osób, które przekazały Towary do sprzedaży oraz przeprowadzonej weryfikacji.

II. Zasady ogólne

Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest akceptacja Regulaminu.

Złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.

Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania zamówienia, w przypadku braku podania przez Klienta numeru NIP oraz nazwy firmy, pod którą Klient prowadzi działalność gospodarczą oraz dokładnego adresu firmy Klienta.

Sklep Internetowy DREAM BIG prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam: a) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła; b) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów; c) tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

III. Prawa i obowiązki Stron

Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku:

a) podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień;

b) stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 2 powyżej;

c) dwukrotnego nieodebrania przez Klienta zamówionego Towaru.

Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

IV. Składanie zamówień

Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu. Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym Produkcie, na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz 12, w soboty, niedziele oraz w święta będą wdrażane do realizacji nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia.

Dokonanie przez Klienta rejestracji i złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na:

a) otrzymanie informacji o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wyłącznie na adres poczty e-mail wskazany w trakcie rejestracji

b) otrzymanie pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu wyłącznie na adres poczty e-mail wskazany w trakcie rejestracji.

Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po wysłaniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty przez Sprzedającego drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail wraz z informacją o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres biuro@dreambig.pl Zamówienie jest skuteczne w sytuacji określonej w postanowieniu IV ust. 4 zdanie pierwsze i drugie oraz jeżeli Klient prawidłowo wypełnił Formularz Zamówienia, a podane przez niego dane, w szczególności dane adresowe, numer telefonu oraz adres e-mail są prawdziwe oraz wskazane w pkt. IV.4 zgody. W przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem z zastosowaniem adresu e-mail oraz numeru telefonu podanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

V. Dokonywanie płatności.

Ceny. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, Oprócz ceny towarów na stronie internetowej zostaną wskazane:

a) koszty dostawy towarów,

b) opłaty, prowizje związane z wyborem przez Klienta formy płatności.

Cena podana przy każdym towarze wraz z dodatkowymi kosztami wskazanymi w pkt. 2 jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta  zamówienia. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

a) Poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego First Data Payeezy.

b) Poprzez płatność ratalną realizowaną i procedowaną w całości poprzez platformę Pay U Raty.

W przypadku wyboru płatności określonego w pkt. V.4 lit. a) brak otrzymania potwierdzenia płatności na rachunek Sprzedającego w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

VI. Realizacja zamówień.

Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 3 dni roboczych, o ile przy towarze nie zastrzeżono inaczej i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. O wysokości kosztów wysyłki oraz opłat i prowizji związanych z wybraną formą płatności Klient zostanie poinformowany w trakcie dokonywania zamówienia. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  za pośrednictwem firm przewozowych.

Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu wraz z informacjami o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w przypadku, gdy Klient nie wyraził zgody na jej doręczenie przy użyciu wskazanej przez Klienta poczty e-mail.

Sprzedający nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną lub na piśmie (na adres Sprzedającego wskazany w Regulaminie) w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, w tym samym czasie musi dany produkt odesłać Sprzedającemu wraz z paragonem.

Klient może na stronie Sklepu Internetowego wyrazić zgodę, aby odstąpienie od umowy sprzedaży nastąpiło przez niego poprzez przesłanie na adres mailowy Sprzedającego formularza odstąpienie od niniejszej umowy stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu Wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez przewoźnika. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar nie posiada zabezpieczeń komisowych, posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 r. poz. 121).

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sprzedającego. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przez Klienta przed upływem 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Wskazane w postanowieniu VII regulacje dotyczą wyłącznie Klientów będących konsumentami w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. Uprawnienia przewidziane w ww. regulacjach dotyczą zatem wyłącznie osób fizycznych dokonujących zakupów w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.

VII. Postanowienia końcowe

Przedmiotowy Regulamin obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014 roku. Uznanie niektórych tylko postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 12 USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU O PRAWACH KONSUMENTA

1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym DREAM BIG są używane, przekazane przez użytkowników, wolne od wad fizycznych, prawnych oraz mogą być przedmiotem legalnej sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedający – DREAM BIG Magdalena Stępkowska Paulina Nosarzewska S.C.,ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, NIP: 9512484796, Regon: 383399614, strona internetowa www.dreambig.pl

3. Adres biura sprzedaży i właściwy do odstąpienia od umowy DREAM BIG Magdalena Stępkowska, ul. Krakowiaków 16,02-255, Warszawa, NIP: 9512484796, Regon: 383399619.

4. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej wybranej przez Sprzedającego. Przewidywany czas dostawy towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

5. O sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy oraz obowiązku zapłaty przez Klienta poniesionych przez Sprzedającego uzasadnionych kosztów, w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Klient zostanie poinformowany przez WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego i zobowiązuje się dostarczenia Towaru bez wad.

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować DREAM BIG Magdalena Stępkowska, adres do korespondencji ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, NIP: 9512246430, Regon: 145850298 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia drogą elektroniczną na adres biuro@dreambig.pl.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Kupującemu otrzymaną płatność, , niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji. WAŻNE!!!! Sprzedający w odniesieniu do powyższych informacji, zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Kupujący powinien odesłać lub przekazać rzecz Sprzedającemu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowali o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 (czternastu) dni.